Let op:

de informatie op deze website wordt niet langer actief bijgehouden.  

Let op:

de informatie op deze website wordt niet langer actief bijgehouden.  
U bevindt zich hier: HomeAlgemeenOverig

Overig

Inleidende tekst categorie "Overig"

Historische waterstanden Lobith 1901-2010 (update)

Klik voor grote afbeelding 28-11-2011: Update historische waterstanden Lobith van 1901 t/m 2010. Data van historische waterstanden wordt in Nederland consequent opgeslagen. Data op zich zegt nog niets, maar maak je het visueel zichtbaar dan zegt het heel veel. Data van www.waterbase.nl heb ik verwerkt in een grafiek waarmee het verloop de waterstanden van de Rijn in beeld wordt gebracht. Het betreft een verloop van ruim 100 jaar. Opvallend is dat het verschil tussen hoogwater en laagwater groter is geworden. Ook de gemiddelde waterstand ligt lager dan 100 jaar geleden.

Lees meer...

Gassen als alternatieve brandstof voor de scheepvaart

gate_klLNG (Liquefied Natural Gas, vloeibaar aardgas) is een alternatieve brandstof voor vervoermiddelen en heeft inmiddels ook in de binnenvaart zijn intrede gemaakt. Na lange onderzoeksfase voor wat betreft de toepasbaarheid van LNG worden een aantal binnenvaartschepen zodanig uitgerust dat zij kunnen varen op LNG. Lees meer...

Klimaatverandering in toekomst flinke gevolgen voor binnenvaart

kennisvoorklimaatRelatief lange perioden met lage en hoge waterafvoeren van de rivieren zullen in de toekomst zorgen voor aanzienlijke hinder voor de binnenvaart. Onderzoek van onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat met het consortium Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, Arcadis, TU Delft, Vrije Universiteit, Deltares en TNO toont aan dat 7 procent van het jaarlijkse transport op de Rijn ernstige hinder ondervindt als het meest extreme klimaatscenario (W+) doorzet.

Lees meer...

Invloed van het klimaat op het vrachtvervoer met de binnenvaart (proefschrift E.Demierel)

waterstanden_klIn de toekomst zal naar verwachting klimaatverandering diverse aspecten van het leven beïnvloeden. In het proefschrift staat de invloed van het klimaat op het vrachtvervoer met de binnenvaart centraal. Naar verwachting zullen er door klimaatverandering in het Rijnstroomgebied meer extreme en schommelende waterstanden voorkomen. Extreem lage waterstanden betekent capaciteitsreducties van schepen, en extreem hoge waterstanden kunnen stremming van de binnenvaart betekenen. Door klimaatverandering en lage waterstanden zullen capaciteitsbeperkingen vaker optreden. Naar verwachting zullen door klimaatverandering de vervoerskosten alsmede de vrachtprijzen stijgen. Demirel komt in zijn proefschrift met een aantal maatregelen die genomen zouden moeten worden.

Lees meer...

EN 590 - zwavelvrije brandstof

Waarom zwavelvrije brandstof
De binnenvaartorganisaties hebben in een overeenkomst met het ministerie van Verkeer en Waterstaat vastgelegd zo snel mogelijk over te gaan op zwavelvrije brandstof, EN 590. Niet alleen in Nederland, maar in geheel Europa. Zwavelvrije brandstof wodt met ingang van 2011 verplicht gesteld. Zwavelvrije brandstof mag geen nadelige gevolgen hebben voor bestaande motoren.

Lees meer...

Rijnvaart en klimaatverandering (CCR-congres)

Eind juni heeft de centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) het congres ‘Rijnvaart en klimaatverandering – uitdaging en kans’ georganiseerd. Het congres werd door ca. 250 deelnemers uit de wetenschap, het bedrijfsleven, alsmede de vervoers- en milieupolitiek bezocht. Hoofdonderwerpen waren: mogelijke gevolgen van de klimaatverandering en aanpassingsstrategieën voor de Rijn- en binnenvaart. Lees meer...

Onderzoeksresultaten en aanbevelingen emissiereductie binnenvaart

UNDER CONSTRUCTION - In 2006 publiceerde het europees project CREATING onderzoeksresultaten en aanbevelingen op het gebied van emissiereducerende maatregelen voor scheepsdieselmotoren. CREATING ziet de binnenvaart als een milieuvriendelijke transportmethode: uiterst energie-efficiënt met daardoor relatief weinig uitstoot van schadelijke stoffen. Bij vrachtwagens is de laatste tien jaar de uitstoot van NOx (stikstofoxiden), SOx (zwaveloxiden) en PM (fijnstof-roetdeeltjes) echter aanzienlijk gereduceerd. Er is desondanks geen reden voor ongerustheid over NOx, SOx en fijnstof emissies van de binnenvaart: er zijn diverse manieren om haar milieuvoorsprong te herstellen of zelfs te vergroten. Wat hiervoor nodig is, zijn strengere regelgeving en technische maatregelen aan boord.

Lees meer...

Luchtvervuiling en begrippen

In het kader van luchtvervuiling of het terugdringen daarvan, worden nogal veel begrippen gehanteerd. Voorbeelden hiervan zijn VOS, PAK's, CO2, CO, NOx, fijnstof. Vaak gebruiken bij die begrippen uit gewoonte. Maar wat houdt dat ook alweer in? Een opsomming:

Lees meer...

Wat is CO2

De laatste twintig jaar speelt het milieu een steeds belangrijkere rol in ons leven. Daar is alle reden voor. Immers, een gezond milieu is van groot belang voor onze leefomgeving. Door menselijk handelen wordt onze natuurlijke leefomgeving in toenemende mate beinvloed. Zo produceert de mensheid over de gehele aarde gerekend steeds meer CO2, dat is kooldioxide, en overige broeikasgassen. Dat versterkt het broeikaseffect: de opwarming van de aarde die het natuurlijke evenwicht op aarde verstoort. Aan de andere kant is kooldioxide ook noodzakelijk voor het leven op aarde. Enkele feiten over CO2.

Lees meer...

Klimaatverandering en binnenvaart (rapport)

De afgelopen tien jaar is gebleken dat de rivieren in Nederland, en met name de Rijn, een afvoerregime vertonen dat verandert, en dat er regelmatig extreem lage en hoge afvoeren zijn. De meest recente extreem lage waterstanden werden geregistreerd in 2003. In 1993 en 1995 werd Nederland geconfronteerd met overstromingen wegens extreem hoge waterstanden. De oorzaak van de extreem hoge en lage waterstanden wordt gelegd bij klimaatverandering. Voor de binnenvaart leiden extreem lage waterstanden tot afname van het inzetbare laadvermogen en extreem hoge waterstanden leiden tot vaarbeperking en eventueel tot een vaarverbod. Met het vooruitzicht op meer extreem lage en hoge waterstanden en de voorspelde toename van het goederenvervoer, kan de prestatie van de binnenvaart onder druk komen te staan.

Lees meer...

Binnenvaart voortdurend duurzaam

Op verzoek van de binnenvaartorganisaties CBRB en Kon. Schuttevaer stelde Royal Haskoning een onderzoek in naar de 'milieuperformance' van de binnenvaart. Het rapport 'Binnenvaart voortdurend duurzaam' is het antwoord van de sector op het eerder verschenen RIVM-rapport 'To shift or not to shift'. Onomstotelijk wordt aangetoond dat de binnenvaart een milieuvoorsprong heeft en die in de toekomst ook zal behouden. Het rapport werd dinsdag 25 mei 2004 in Brussel en in Den Haag gelijktijdig gepresenteerd. Het rapport van Royal Haskoning behelst een aantal cases waarin de emissies van de verschillende modaliteiten worden vergeleken per ton/km. Daarmee wordt aangetoond dat de binnenvaart schoner is dan het wegvervoer, ook bij een relatief beperkte afstand van het natransport per truck. Lees meer...
Link_portalbinvrt
Link_CBRB Link_KonSchut
Link_BLN Link_BVB
Link_PBV Link_INE
Link_Blueroad Link_Flexfleet
Link_OCB Link_eu_Edinna
Link_EICB Link_BTB
Link_Agentschap Link_CCR
Link_WWINN Link_Rivers
Link_eu_Platina Link_eu_naiades
Link_Vaarweg Link_wetgeving
Link_techniek en bemanning
Link_Schuttevaer Link_Scheepvaartkrant
Link_Binnenvaartkrant Link_NT
EICB.png
Ga naar boven